Política de privacitat

Pensfrombcn, S.L. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte de l'tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, Pensfrombcn, S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractaments de dades

Pensfrombcn, S.L. té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o als el emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Pensfrombcn, S.L. serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn Pensfrombcn, S.L. informa els usuaris que la finalitat de l'tractament de les dades demanades contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial incloent les comunicacions. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollides a través de la pàgina web de Pensfrombcn, S.L., i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per Pensfrombcn, S.L.

Comunicació d'informació a tercers

Pensfrombcn, S.L. informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament . En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a l'tercer quan Pensfrombcn, S.L. disposi de l'consentiment exprés de l'usuari.

Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de Pensfrombcn, S.L. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Pensfrombcn, SL, carrer Pallars, 85, 6-4, 08018 Barcelona o la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditativos.El exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de la persona interessada.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit a comparar